Impact Corona op de Overijsselse Economie

Overijsselse economie hard geraakt

De scenario’s en doorrekeningen van Nederlandse banken, het Centraal Planbureau (CPB) en andere organisaties over de effecten van corona op de economie volgen elkaar in rap tempo op. Zo heeft onderzoeksbureau Panteia de CPB-ramingen van april doorgerekend per provincie. Hieruit blijkt dat in het meest waarschijnlijke scenario het arbeidsvolume in Overijssel met 6,3% gaat afnemen in 2020 en weer met 2% toeneemt in 2021. Dit is een negatiever scenario dan voor Nederland: -5,5% in 2021 en +3,3% in 2021.

Ondanks de noodmaatregelen die het Rijk aanbiedt aan bedrijven om zoveel mogelijk personeel te behouden, is een groei in het aantal ww-uitkeringen zichtbaar. Tussen februari en maart 2020 is het aantal Overijselaars met een ww-uitkering toegenomen met 777 en tussen maart en april van dit jaar zelfs met 2.400. Deze groei is met name zichtbaar bij de dienstverlenende beroepen (+21%) en transport en logistiek beroepen (+19%). Ondanks dat veel bedrijven het moeilijk hebben, lijkt een toename in faillissementen vooralsnog uit te blijven.

Twee derde van Overijsselse vestigingen zal naar verwachting krimpen

De sectoren die naar verwachting de sterkste krimp in werkgelegenheid ondervinden zijn de horeca, logiesverstrekking, cultuur, sport en recreatie en verhuur van roerende goederen. Dit betreft 10% van de Overijsselse bedrijven die voor 8% van de Overijsselse werkgelegenheid zorgen. Ook worden de  detailhandel (niet food), de maakindustrie, personenvervoer, persoonlijke dienstverlening en handel in en reparatie van auto’s hard geraakt. Het gaat om 29% van de Overijsselse bedrijven, goed voor 24% van de werkgelegenheid. In totaal krijgt twee derde van de Overijsselse vestigingen naar verwachting te maken met krimp. Aan de andere kant ontstaat er meer werkgelegenheid in bijvoorbeeld de gezondheids- en welzijnszorg en openbaar bestuur. In Overijssel zijn er relatief veel vestigingen (11%) in deze sectoren ten opzichte van Nederland (5%).

Driekwart van de Overijsselse bedrijven ondervindt negatieve gevolgen of verwacht dit

Overijsselse ondernemers in het Corona ondernemerspanel zijn bevraagd naar de impact van de coronacrisis. Bijna 800 ondernemers hebben deelgenomen aan de eerste van drie peilingen (eind mei – begin juni). Uit deze peiling blijkt dat driekwart van de ondernemers verwacht in meer of mindere mate negatieve gevolgen van de crisis te (gaan) ondervinden. Een tiende van de ondernemers geeft aan dat de crisis kan leiden tot een faillissement. Dit geldt met name voor bedrijven met minder dan 50 werknemers. Daarnaast verwacht 20% personeel te moeten ontslaan.

Ruim 70% van de ondernemers heeft in meer of mindere mate te maken met een omzetdaling ten opzichte van 11 maart, terwijl ruim een tiende aangeeft dat de omzet is gestegen. Bij vier op de tien bedrijven is zelfs sprake van een omzetdaling van 40% of meer. Veel bedrijven geven aan te maken te hebben met het wegvallen van orders en/of liquiditeitsproblemen. Een tiende van de ondernemers is door de coronacrisis nieuwe kredietverplichtingen aangegaan en bijna 60% stelt geplande investeringen uit. Het gaat hierbij vooral om de vervangings- en uitbreidingsinvesteringen. Tot slot verwacht een kwart dat er op korte termijn problemen komen met de aanvoer van bijvoorbeeld goederen en grondstoffen.

Ondernemers gematigd positief over hulpmaatregelen

De ondernemers waarderen de hulpmaatregelen die de overheid heeft ingesteld om steun te bieden tijdens de crisis met een rapportcijfer van gemiddeld een 7,1. Ongeveer zes op de tien bedrijven maakt gebruik van ten minste één regeling. Verreweg het meest wordt gebruik gemaakt van de NOW-regeling (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid, 36%) en uitstel van belastingen (29%). Ook van de TOGS (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren, 26%) en de TOZO (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers, 21%) wordt redelijk veel gebruikgemaakt. Bijna de helft van de ondernemers geeft aan geen behoefte te hebben aan andere hulpvormen.

De provincie wil daar waar nodig en mogelijk bijdragen aan de aanpak van de coronacrisis en kansen benutten. Er zijn al veel maatregelen en acties genomen. De provincie maakt geld vrij voor zowel de korte termijn (noodmaatregelen en overbruggingsmaatregelen) als voor de lange termijn (herstelmaatregelen). Kijk voor meer informatie op https://www.overijssel.nl/actueel/corona-virus-overijssel/.

Origineel bericht van Provincie Overijssel