Novio Tech Campus en Oost NL zetten samen in op groei campus

Novio Tech Campus (NTC) in Nijmegen is een hotspot voor ondernemers en innovators in Health en High Tech. De campus huisvest inmiddels al zo’n 70 bedrijven, en de vraag naar geschikte ruimtes voor innovatieve Health en High Tech bedrijven - zoals cleanrooms en laboratoria - is en blijft groot. Om deze positie verder te versterken, en om de volgende stap te zetten in de ontwikkeling van de campus als bruisende werk- en verblijfsomgeving, zijn investeringen nodig in gebieds- en gebouwontwikkeling. Vandaag ondertekenen Oost NL en NTC een intentieverklaring om gezamenlijk verder te werken aan de groei van de campus, in het bijzonder met de mogelijkheden vanuit het Perspectieffonds Gelderland (PFG).

Volgens Bert Krikke, directeur van de Novio Tech Campus, zijn investeringen hard nodig: “In de huidige vorm is het lastig voor bestaande bedrijven om door te groeien en voor nieuwe bedrijven om zich te kunnen vestigen. Een belangrijk aspect van de ontwikkeling is ook om werkgelegenheid te behouden in de regio en talent te koppelen aan bedrijven. Daarnaast willen we meer een community creëren, met horeca, een congrescentrum en andere faciliteiten. We willen als NTC de lead nemen in de gebiedsontwikkeling. Daarvoor is financiering noodzakelijk.” 

De intentieverklaring is een eerste kleine stap op weg daar naartoe, legt Krikke uit: “We willen graag samenwerken in de doorontwikkeling van onze campus, dat is noodzakelijk als we de concurrentie willen aangaan met andere campusgebieden in Nederland en daarbuiten. Daarbij kijken we bijvoorbeeld naar een nieuw iconisch centraal gebouw waar onder andere publieke en onderzoeksfuncties samenkomen en startups zich kunnen vestigen.” In de tussentijd zullen de betrokken partijen de mogelijkheden onderzoeken om een tijdelijk gebouw te realiseren dat een centrale plek op NTC kan gaan vervullen. De plannen rondom NTC gaan aansluiten bij de ontwikkelvisie ‘Winkelsteeg’ van de gemeente Nijmegen en bijdragen aan de verdere versterking van Health en High Tech in Nijmegen.

Waardevol ecosysteem

Novio Tech Campus heeft zich ontwikkeld tot een innovatieve broedplaats, waar onderzoekers en ondernemers in Health en High Tech samen werken aan de innovaties van morgen. Open innovatie leidt hier tot groei en stimuleert de ontwikkeling van producten en diensten om de zorg effectief en betaalbaar te houden. Pieter Dillingh, MT-lid Perspectieffonds Gelderland bij Oost NL: “Daarmee is de campus een toonbeeld van samenwerkende bedrijven uit verschillende sectoren. Er vindt kruisbestuiving plaats en daardoor ontstaan prachtige initiatieven. Zo versterken we het innovatievermogen en de economische groeikracht van onze regio. Daar plukt heel Nederland de maatschappelijke en economische vruchten van.”     

Perspectieffonds Gelderland

Om de investeringen in de campus mogelijk te maken is het Perspectieffonds Gelderland een mogelijk instrument, zo vertelt Freek Welling, MT-lid Perspectieffonds Gelderland bij Oost NL: “Met PFG hebben we een instrument in handen waarmee we investeringen aanjagen en bouwen aan de toekomst van de NTC. Om NTC tot een nog groter succes te maken is het noodzakelijk belangrijke spelers te betrekken bij de verdere groei van de campus, denk aan de provincie Gelderland, de Gemeente Nijmegen, NXP, Radboud Universiteit, Radboudumc en private partijen, zoals co-financiers en bouwende ontwikkelaars. Samen kunnen we de ontwikkeling van NTC aanjagen en versnellen.” De eerste stap in de samenwerking is het opstellen van een plan van aanpak. Deloitte Financial Advisory is als kennispartner hierbij betrokken.

Het Perspectieffonds Gelderland focust zich op het investeren in snellere en sterkere innovatiekracht van ondernemingen die zich richten op grote maatschappelijke uitdagingen zoals energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie, biodiversiteit, bereikbaarheid, economisch vestigingsklimaat en woon- en leefklimaat. PFG is investeringsfonds van de provincie Gelderland met een revolverend fonds van € 200 miljoen en een eventuele subsidie ter financiering van een onrendabele top. De focus ligt op het realiseren van maatschappelijk rendement, waarbij economisch rendement volgend is. Oost NL voert het programmamanagement en fondsbeheer uit.

Origineel bericht van Oost NL