BOOST Pioniers

De economie wordt steeds complexer en veranderingen gaan snel. Dat betekent dat we de economie van 2030 niet kunnen voorspellen. We kunnen wel zorgen dat we goed en snel op veranderingen kunnen reageren. Veerkracht en aanpassingsvermogen zijn dan kernwoorden. Sociale innovatie is hiervoor de sleutel en daarom is aandacht voor sociale innovatie binnen bedrijven cruciaal. Het belang daarvan wordt echter nog niet breed door het MKB herkend.

Het programma Pioniers Overijssel (2017-2019) is daarom gericht op het bewustmaken en activeren van MKB-ondernemers in Overijssel op het terrein van sociale innovatie. Pioniers zijn ondernemers die sociaal innoveren. Zij blinken uit in de manier waarop zij het beste uit hun medewerkers halen, gezamenlijk nieuwe kansen creëren en structurele vernieuwingen in werkprocessen en arbeidsverhoudingen realiseren. De actieve betrokkenheid, intrinsieke motivatie en invloed van medewerkers in dit proces is cruciaal.

Volgens Volberda (Erasmus Universiteit) is sociale innovatie een samenspel van nieuwe managementvaardigheden, innovatieve organisatieprincipes en hoogwaardige arbeidsvormen om het concurrentievermogen en de productiviteit te verbeteren.        

Met provincie Gelderland en BOOST is overeengekomen om naast het lopende Pioniers programma ook Gelderse MKB-bedrijven in de maakindustrie die bezig zijn met Smart Industry bewuster te maken met betrekking tot sociale innovatie.

Het momentum is nu omdat optimaal kan worden aangehaakt bij het succesvolle Pioniersnetwerk in Overijssel, het landsdelig werken wordt geëffectueerd en zo het innovatievermogen van de Smart industrie de nodige boost krijgt. Naast Pioniers Overijssel ontstaat zo een tweede spoor met als werktitel ‘Boost Pioniers’, dat zich focust op een specifieke bedrijfstak in Gelderland. Het al lopende programma in Overijssel wordt benut om ook in Overijssel Smart Industry bedrijven in contact te brengen met het thema Sociale innovatie. 

Onze Pioniers-aanpak is gebaseerd op de volgende succesfactoren:

• Ondernemers (De Pioniers) staan centraal omdat ondernemers het best leren van andere ondernemers. Zij delen proactief hun eigen ervaringen en aanpak via presentaties, excursies, workshops en (sociale) media hun eigen sociale innovatie ervaringen met andere ondernemers. We (Pioniers en projectteam) benutten naast het eigen netwerk van de Pioniers het bestaande netwerk van organisaties en bijeenkomsten om aandacht te geven aan Sociale Innovatie. Dat betekent gebruik maken van de aanwezige energie en organisatiekracht rondom MKB-ondernemers.

• Benoeming door gedeputeerde(n). Pioniers worden geselecteerd door het projectteam en benoemd door de betreffende gedeputeerde(n). Het belang dat de provincie aan de Pioniers hecht wordt met de benoeming zichtbaar en de Pioniers zijn ‘gelegitimeerd’ om namens de provincie met collega ondernemers in gesprek te gaan. De eerste lichting benoemingen is voorzien in mei. De Industrietop zou hiervoor een mooi momentum kunnen zijn. 

• Communicatie. Relevante informatie over het programma, de activiteiten en de Pioniers ontsluiten we via een eigen website en een uiting in print waarmee MKB-ondernemers in het eigen bedrijf het waarom, hoe en wat van Sociale innovatie kunnen nakijken en weten waar ze meer informatie kunnen achterhalen.   

Doelstelling

De Boost-Pioniers is aanvullend op het programma De Pioniers Overijssel. Het doel van het programma is om Smart Industry MKB-bedrijven en ondernemersnetwerken en -organisaties, vooral in Gelderland, bewust te maken op het terrein van sociale innovatie:

A. Pioniers
Er wordt een actief Pioniers-netwerk gebouwd waarvoor ondernemers worden geworven, benoemd en gestimuleerd om als ambassadeur andere MKB-bedrijven bewust te maken van en te activeren voor het toepassen van Sociale innovatie in de onderneming. We streven naar het realiseren van een netwerk van 10 Pioniers in 2019. 

B. Bewustwording
250 bedrijven uit de Boost-doelgroep in Gelderland zijn bewuster van het thema sociale innovatie. Om dit te realiseren wordt gebruik gemaakt van bijeenkomsten en activiteiten die voornamelijk (reeds) door andere partijen worden georganiseerd. Door de ondernemerspartners en -netwerken te betrekken worden hun faciliteiten en netwerken ontsloten waarmee ondernemers ondersteund worden bij de concrete toepassing van Sociale Innovatie in hun bedrijf. 

BOOST Pioniers - Gelderland 

Koen Mentink – Hittech Bihca BV Winterswijk, 

Louis Pouwels – Luminis Arnhem

Marjolein Boezel – Van Raam Varsseveld  

Hendrikus ter Horst – AWL Harderwijk

Henrike Verhoeve- van Schothorst – AKOS Apeldoorn

Simon de Luij – Modderkolk Wijchen

Martijn Hekkenberg – Movements Group Beuningen

Bart van Doesburg – Doeko Weurt

Justin Geraerds – Kranendonk Tiel

Erwin Hissink – Kinkelder BV

Marco Klein Falckenborg – Veld Koeltechniek BV

 

Contact

Annet van Limburg (tijdelijk)

06-46312933

annet@boostsmartindustry.nl